Jelen dokumentum az Ön személyes adatainak kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogairól ad az Európai Unió rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/ 679 Rendelete, továbbiakban: GDPR) és a hazai jogszabálynak (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Info tv.) megfelelő tájékoztatást.

Adatkezelő: a Cukkini-Food Vendéglátóipari- és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (6724 Szeged, Pacsirta utca 1., adószám: 14283806-2-06, cégjegyzékszám:
06-09-012371) Szegedi Törvényszék Cégbírósága által bejegyezve, honlap: www.cukkinietterem.hu. Adatvédelmi felelős: Madarász László – ügyvezető (info [@] cukkinietterem.hu, Tel.: +36 70 372 0034)

Adatvédelmi felelős elérhetőségei: Cukkini-Food Vendéglátóipari- és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (6724 Szeged, Pacsirta utca 1.) Tel.: +36 70 372 0034, email cím: info [@] cukkinietterem.hu

Az adatkezeléssel kapcsolatos információk

a) Foglalás, Kapcsolat menüpont – Miért dolgozzuk fel az adatokat?

www.cukkinietterem.hu weboldalunkon két felületen van lehetőség a felhasználók személyes adatainak önkéntes megadására, amely adatok az adatvédelmi felelősünk e-mail címére érkeznek be közvetlenül. Ennek során feldolgozzuk a regisztrációs űrlapon gyűjtött személyes adatait abból a célból, hogy a fel tudjuk venni a kapcsolatot az érdeklődőkkel (telefonon, vagy emailben), információt kapjunk arról, hogy milyen időszakra vonatkozik az érdeklődés, valamint visszajelzést kapjunk arról, hogy honnan hallott szolgáltatásunkról.

b) Ügyfélelemzés, ügyfélszegmentálás, piackutatás, közvélemény-kutatás, profilozás és marketing

A regisztrációs űrlapon megadott személyes adatait tároljuk és azokat a jövőbeli üzleti tranzakciókhoz (pl. számlázás), és ügyfélkapcsolat fenntartásához használjuk csak. A fent említett célok érdekében az adatokat adattárházban (tárhelyszolgáltató) tároljuk. Az itt felsorolt adatkezelés szükséges a szolgáltatásaink és az ügyfélkapcsolat javításához. Az ügyfélelemzés, és ügyfélszegmentálás Társaságunk jogos érdeke, amely a GDPR 6. § (1) bekezdés f) pontján, valamint az Info tv. 6. § (1) bekezdés b) pontján alapul. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy akár személyre szabott ajánlatokat nyújthassunk Önnek. A regisztrációs űrlapon megadott, valamint az üzleti kapcsolat során összegyűjtött személyes adatok hirdetési és marketingkampányokkal kapcsolatos tájékoztatás céljából feldolgozásra kerülhetnek. Amennyiben előzetesen hozzájárult, személyes adatait is felhasználjuk, hogy emailben, SMS-ben vagy telefonon további információt küldjük a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdése alapján.

A következő adatokat gyűjtjük: vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím, szolgáltatás igénybevételére vonatkozó nap, óra. Ezek az adatkezelések tehát az Ön hozzájárulásán alapulnak (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, Info tv. 5. § (1) bek. a) pont). A Cukkini Étterem kapcsolati űrlapra vonatkozó válaszlevelét a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (4) bekezdése alapján továbbíthatjuk Önnek.

c) Adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az Ön által megadott adatok a Cukkini-Food Vendéglátóipari- és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság részére kerülnek továbbításra tekintettel arra, hogy itt üzemel a Cukkini –Food Kft. adattárháza.

A fenti a) és b) pontokban említett célok elérése érdekében különféle szolgáltatókat, adatfeldolgozókat vehetünk igénybe a GDRP 28. cikke és az Info tv. 10. §-a alapján, ilyen adatfeldolgozó lehet például az online rendelési felületet fejlesztője és üzemben tartója, nyomdai szolgáltató, a közvélemény-kutatási szerver üzemeltető. Szerződések révén biztosítjuk (amennyiben ilyen szolgáltatókat veszünk igénybe), hogy ezek a szolgáltatók az európai adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően dolgozzák fel a személyes adatokat, hogy magas adatvédelmi szintet biztosítsanak. Személyes adatot harmadik személynek nem továbbítunk, kivéve, ha ezt törvény kötelezővé teszi. Ha többet szeretne megtudni a nemzetközi adattovábbítás biztosítékairól, kérjük, forduljon adatvédelmi felelősünkhöz (Madarász László, info [@] cukkinietterem.hu, +36 70 372 0034). Amennyiben kéri, úgy a megadott adataival kapcsolatosan részletes információt szolgáltatunk Önnek.

d) Kötelező/önkéntes adatszolgáltatás és megőrzési időszak

A következő adatok megadása szükséges ahhoz, hogy velünk szerződést köthessen, és regisztrációját feldolgozhassuk: ügyfél neve, címe, email címe, telefonszáma, választott időszak a konferenciatermünk bérlésére. A regisztráció során közölt adatok megadása mindig önkéntes. Személyes adatait csak az ügyfélkapcsolat befejezéséig tároljuk, kivételt képeznek ez alól, amelyeket törvényi kötelezettség folytán tovább kell megőrizni, például a szigorú számadású bizonylatokat. A kötelező adatkezelést a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, valamint az Info tv. 5. § (1) bek. b) pontja rendezi.

e) Jogorvoslat

Bármikor kapcsolatba léphet az adatvédelmi tisztségviselővel a fentiekben említett kapcsolattartási módokon az alábbi jogai gyakorlása érdekében:

  • Joga van az adatkezelésre vonatkozó információkról, valamint a feldolgozott adatokról másolatot kérni (hozzáférési jog GDPR 15. cikk, Info tv. 15. §),
  • Joga van a pontatlan adatok helyesbítését vagy befejezetlen adatok kijavítását kérni, (helyesbítéshez jog GDPR 16. cikk, Info tv. 17. §)
  • Joga van személyes adatainak törlését kérni, továbbá joga van ahhoz ha, hogy ha a személyes adatai nyilvánosságra kerültek, törlés iránti kérelmét más adatkezelők részére is továbbítsák (törléshez, „elfeledtetéshez” való jog GDPR 17. cikk, Info tv. 17. § (2) bek.). Kérjük, ebben az esetben jelezze felénk adatai törlésére irányuló szándékát e-mailen (info [@] cukkinietterem.hu), vagy postai úton (Cukkini-Food Vendéglátóipari- és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 6724 Szeged, Pacsirta utca 1.), és mi haladéktalanul intézkedünk adatai végleges törléséről.
  • Joga van kérni az adatkezelés korlátozásátpl. direkt marketinghez való hozzájárulás törlése (adatkezelés korlátozásához való jog GDPR 18. cikk, Info tv. ),
  • Joga van az Önre vonatkozó személyes adatokat strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában megszerezni, valamint ezen adatok átadását kérni egy másik adatkezelő részére (adathordozhatósághoz való jog GDPR 20. cikk),
  • Joga van az adatkezelés ellen tiltakozni (tiltakozáshoz való jog GDPR 21. cikk, Info tv. 21. §),
  • Joga van a hozzájárulásán alapuló adatkezelésnél a hozzájárulásának bármikori visszavonására. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző időszak adatkezelésének jogszerűségét nem befolyásolja. (hozzájárulás visszavonásához való jog, GDPR 7. cikk (3) bek.).
  • Joga van a felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés valamely jogszabállyal ellentétes. (felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog GDPR 77. cikk) Az adatkezeléshez kapcsolódó jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni (székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Honlap: http://www.naih.hu).

Ön jogainak megsértése, valamint a tiltakozása elutasítása esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el, a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön választása szerint a Cukkini-Food Kft. székhelye szerint illetékes, vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A Cukkini-Food Kft. székhelye szerinti illetékes törvényszék: Szegedi Törvényszék elérhetősége: 6720 Szeged, Széchenyi tér 4.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A jogszabályi és egyéb változások miatt szükség lehet a fenti adatvédelmi tájékoztató módosítására. Minden esetben tájékoztatni fogjuk Önt a változásokról. Amennyiben a módosítások befolyásolják a beleegyezésen alapuló feldolgozást, szükség esetén új hozzájárulást kérünk.